Chuyển đến thanh công cụ

Tin nổi bật

1

Những điểm mới của luật xây dựng sửa đổi năm 2020

Ngày 18/6/2014, Quốc hội ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (viết tắt là Luật Xây dựng năm 2014), theo đó quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Trong quá trình áp dụng Luật Xây dựng năm 2014 còn có nhiều bất cập, và đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14. Và gần đây nhất là ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội …