TRỤ SỞ CƠ QUAN

 

Địa chỉ: Số 234 Võ Thị Sáu - phường Chánh Lộ - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

 

Tel: 0255 224 1116    Fax: 0255 3828613

 

Địa chỉ E-mail: bqlgiaothong@quangngai.gov.vn