Vướng mắc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường năm 2020 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Công tác xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường năm 2020 đối với các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư được triển khai thực hiện từ cuối tháng 8/2020. Nguyên nhân do đến thời điểm này thì UBND tỉnh mới ban hành đầy đủ các văn bản, quy định để xác định giá đất cụ thể năm 2020: Ngày 08/6/2020 ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND về việc Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2020 – 2024), ngày 06/8/2020 ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và ngày 26/8/2020 ban hành Công văn số 3972/UBND-NNTN về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Tuy nhiên, khi lập thủ tục, trình phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường năm 2020 đối với địa bàn thành phố Quảng Ngãi thì gặp phải vướng mắc là UBND thành phố Quảng Ngãi không thống nhất đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất theo như nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3972/UBND-NNTN ngày 26/8/2020 mà cho rằng chưa có đủ cơ sở đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013. Nội dung này đã được UBND thành phố Quảng Ngãi báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 20/10/2020.

Sau đó, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5181/UBND-KT ngày 26/10/2020 giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 20/10/2020. Đến ngày 10/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 4262/STNMT-QLĐĐ gửi Sở Tài chính và các thành viên Hội đồng thẩm định giá cụ thể để lấy ý kiến về dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố về nguyên tắc đề xuất hệ số điều điều chỉnh giá đất nông nghiệp theo ý kiến chỉ đạo tại Khoản 2 Công văn số 3972/UBND-NNTN ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa ban hành văn bản chỉ đạo về nội dung này để các Chủ đầu tư, các cơ quan lập phương án bồi thường có cở sở pháp lý trình phê duyệt các phương án bồi thường.

Như vậy, công tác lập và phê duyệt phương án bồi thường trên địa bàn thành phố hiện nay đang phải chờ đợi xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở pháp lý tính tiền bồi thường năm 2020 đối với địa bàn thành phố Quảng Ngãi, Ban QLDA rất mong UBND tỉnh sớm có chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc nội dung này.

Hoàng Vũ – Phòng QLDA2

Công văn số 4262/STNMT-QLĐĐ ngày 10/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.