Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022

Nhằm nâng cao nhận thức cho viên chức, người lao động về cải cách hành chính (CCHC) để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND đề ra, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Ban.

Thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác CCHC. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi tập trung tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến CCHC như: Nghị Quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/10/2021 của Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 5 Khoá XX và Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh CCHC; nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi, giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2025.

Ban Quản lý dự án cũng đẩy mạnh tuyên truyền các kết quả hoạt động về ứng dụng công nghệ trong quá trình điều hành và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022.

                                                                                     Văn phòng Ban

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.