Thi công thảm thử BTN tuyến ĐT.623B

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham), giai đoạn 2 có chiều dài 12,89km với tổng mức đầu tư là 167,362 tỷ đồng đi qua địa bàn các xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa và xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà.

Ngày 28/01/2019, Ban Quản lý bàn giao 4.941m tính cho một bên tuyến cho nhà thầu thi công. Mặc dù mặt bằng được bàn giao không liên tục, nhiều vị trí bị tình trạng đã báo nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên theo dõi đôn đốc tiến độ của Ban Quản lý; sự tích cực tổ chức triển khai thi công của nhà thầu mà đặc biệt là Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh, giá trị thực hiện lũy kế đến hết tháng 5 năm 2019/giá trị đăng ký/giá trị hợp đồng là 3,822/1,847/103,646 tỷ đồng; đạt 207% giá trị đăng ký và 3,7% giá trị hợp đồng.

Ngày 4/6/2019, Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh đã tiến hành thảm thử mặt đường BTNC19 cho 1/2 mặt đường phía trái tuyến đoạn Km10+161,99 -:- Km10+366,65 (L=204,66m). Sau khi hoàn thành các thủ tục kiểm tra nghiệm thu công tác thảm thử, nhà thầu sẽ triển khai thảm đại trà BTNC19 và BTNC12,5 cho toàn bộ mặt đường đoạn Km9+207 – Km10+416.

Phòng QLDA2

Huy Khanh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.