Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý

VỊ TRÍ

1.  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; sự quản lý về tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp cà Phát triển nông thôn tỉnh và Sở Xây dựng.

 

CHỨC NĂNG

1. Làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND tỉnh giao.

2. Tiếp nhận và quản lý sử dụng các nguồn vốn được cấp có thẩm quyền  giao để đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện chức năng lập, quản lý và khai thác quỹ đất đối với các dự án về giao thông do Ban Quản lý làm chủ đầu tư để tạo nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

4. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án theo quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

5. Thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư và các dự án khác theo hợp đồng ủy thác dự án được ký kết.

6. Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác dự án được ký kết.

7. Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng.

8. Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện một số chức năng khác do UBND tỉnh giao.

 

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

1. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền:

a) Lập và trình phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình giao thông được Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

b) Dự thảo quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó phòng (ban) chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Ban Quản lý.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng giao thông được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

3. Về tổ chức quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng

a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư và Ban Quản lý theo quy định tại Điều 68, Điều 69 Luật Xây dựng năm 2014; theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các nhiệm vụ, quyền hạn khác của chủ đầu tư theo các quy định pháp luật có liên quan từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, thực hiện dự án và kết thúc dự án theo đúng quy định.

b) Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành.

c) Tổ chức lập, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết các vấn đề bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án được giao làm chủ đầu tư.

4. Thực hiện các dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn lựa chọn nhà thầu; tư vấn bồi thường, giải phóng mặt bằng và các dịch vụ tư vấn khác phù hợp với năng lực, theo quy định của pháp luật.

5. Lập dự án đầu tư và khai thác quỹ đất để huy động vốn xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

6. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

7. Đảm bảo thực hiện đúng chế độ thông tin, lưu trữ, bảo mật và báo cáo theo quy định.

8. Quản lý số lượng người làm việc, người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, bổ nhiệm, đề bạt, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

10. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính có liên quan đến Ban Quản lý theo mục tiêu, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Thực hiện quyền và nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại: 505-QD-BQL-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-2021.pdf (73 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tin cùng chuyên mục

Họp đối thoại với các hộ dân xã Nghĩa Kỳ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua huyện Tư Nghĩa thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 94

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 93

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 92

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 91

Thông báo lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu số 90

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Buổi lấy ý kiến các hộ dân thông qua Phương án Khu tái định cư An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa

Kiểm tra đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hoàn thiện Tuyến kênh S18-2 thuộc huyện Mộ Đức

Chi bộ Phòng QLDA 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2022 theo chuyên đề: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, con đường tất yếu đi tới phồn vinh, hạnh phúc”

Thông tư 61/2022/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, sử dụng, thanh và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?

50 năm vang dội Ba Tơ

Tuyển dụng Nhân sự đợt 2 năm 2022

Chia tay Đồng chí Hồ Văn Hiếu và đồng chí Đặng Ngọc Lộc nghỉ hưu theo chế độ