Sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp công trình xây dựng

Ngày 07/11/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng (có file đính kèm).

Theo quy định mới thì Bộ Xây dựng đã điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phân cấp công trình tại Phụ lục 1 “Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô công suất hoặc tầm quan trọng”, Phụ lục 2 “Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu”, thay thế ví dụ xác định cấp công trình. Qua các phụ lục điều chỉnh kèm theo thông tư thì điều chỉnh giảm tính chất và tăng quy định phân cấp công trình như: Đường trong đô thị là đường liên khu vực, đường chính khu vực, đường khu vực theo quy định tại điểm 1.4.1.3 phụ lục 1 của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng có vận tốc thiết kế là 60Km/h là công trình cấp II (theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì phân cấp Sở chuyên ngành của UBND tỉnh thẩm định thiết kế) nay theo quy định tại  Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng thì là công trình cấp I (theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định thiết kế là cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng),…

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Tệp đính kèm Tải về

Phòng Kế hoạch – Đầu tư

Ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.