Sinh hoạt chuyên đề Quý III với chủ đề “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc”

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/BTGTU ngày 03/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 11/02/2020 của Ban Thường trực Đảng ủy Khối về thực hiện ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc”, ngày 07/8/2020, Chi bộ Phòng Quản lý dự án 2 đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá, là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho Cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận dụng các nội dung được học tập nghiên cứu theo chủ đề năm 2020 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của Chi bộ; xây dựng phong cách, phương pháp làm việc trong từng cá nhân, đáp ứng yêu cầu đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Buổi sinh hoạt được tổ chức với sự có mặt của 15/15 đảng viên trong Chi bộ. Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí Đảng viên tham dự đã được lắng nghe đảng viên Nguyễn Thị Quỳnh Nga trình bày báo cáo sinh hoạt chuyên đề quý III/2020 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Buổi sinh hoạt chi bộ đã diễn ra hết sức nghiêm túc, các đồng chí đảng viên sôi nổi thảo luận về các sinh hoạt chuyên đề của các đồng chí đảng viên trong chi bộ với các chủ đề:

Đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, đoàn kết mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay định cư ở nước ngoài thành một khối vững chắc trên cơ sở thống nhất về mục tiêu chung và những lợi ích căn bản.

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, là di sản vô giá, nhân dân ta thực hiện tốt bài học đoàn kết nên luôn giành được những thắng lợi vẻ vang, giữ vững được nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không đoàn kết thì suy và mất, có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”.

Ảnh: Chi bộ P.QLDA2 sinh hoạt chuyên đề

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Hoàng Minh Thiện, Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý dự án 2 kết luận và quán triệt trong Chi bộ phải luôn đoàn kết để tạo ra sức mạnh, mỗi cán bộ đảng viên cần gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                           Quỳnh Nga-P.QLDA2

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.