Quyết định thành lập Ban Quản lý

Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.