Quy định mới quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 23/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (có file Nghị định kèm theo).

Nghị định này quy định tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; bảo trì, khai tác, chuyển nhượng, thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;…….

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/6/2019 và bãi bỏ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tệp đính kèm Tải về

Phòng KH – ĐT

Nguyễn Ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.