Quy định chi phúc lợi tập thể của Người lao động trong Ban QLDA

Thông tư 06/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/3/2019) sửa đổi Thông tư 72/2017/TT-BTC về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (BQLDA) sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.

 

So với quy định hiện hành, Thông tư 06/2019 quy định rõ việc chi hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động trong Ban QLDA, bao gồm:

– Hỗ trợ các hoạt động đoàn thể;

– Hỗ trợ các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm;

– Ăn trưa, hiếu, hỷ, thăm hỏi, ốm đau;    

– Hỗ trợ chi trang phục cho cán bộ và người lao động;

– Các nội dung hỗ trợ khác.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về tạm trích Quỹ để chi đối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi. Cụ thể:

– Căn cứ dự toán thu, chi của năm, Ban QLDA tạm tính chi khen thưởng và các hoạt động phúc lợi tập thể trong năm được thực hiện theo điều kiện cụ thể của từng chủ đầu tư, Ban QLDA và Quy chế chi tiêu nội bộ.

– Mức tạm tính không quá 02 tháng tiền lương, tiền công bình quân theo bảng tính lương dự toán trong năm.

Thông tư 06/2019 còn sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu báo cáo sau đây: Mẫu số 02/DT-QLDA; Mẫu số 05/DT-QLDA; Mẫu số 02/QĐ-QLDA; Mẫu số 02/QT-QLDA; Mẫu số 02.QĐ/QT-QLDA.

Tệp đính kèm Tải về

Phòng TC-KT

Nguyễn Thương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.