Quy chế làm việc của Ban Quản lý

QUY CHẾ LÀM VIỆC

 CỦA BAN QUẢN LÝ  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 69/QĐ-BQL ngày 05/4/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

  1. Quy định về nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác của cán bộ, viên chức, lao động làm việc trong cơ quan Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (Sau đây gọi tắt là Ban Quản lý).
  2. Cán bộ, viên chức, lao động làm việc trong cơ quan Ban Quản lý phải thực hiện sự điều chỉnh Quy chế làm việc này.
  3. Những vấn đề khác không được quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

          Điều 2. Nguyên tắc làm việc 

  1. Ban Quản lý làm việc theo chế độ Thủ trưởng, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành thống nhất của Giám đốc Ban Quản lý đối với tất cả các hoạt động của cơ quan Ban Quản lý; mọi hoạt động của Ban Quản lý đều phải tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của Quy chế này.
  2. Lãnh đạo Ban điều hành công việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ trên cơ sở đề nghị của các Trưởng phòng. Những nội dung công việc có liên quan đến việc ban hành các văn bản về nhiệm vụ công tác của Ban Quản lý có tính chất tổng hợp và báo cáo, cán bộ, viên chức, lao động chuyên môn nghiệp vụ khi giải quyết công việc phải thông qua ý kiến Trưởng phòng trước khi Lãnh đạo Ban xem xét giải quyết.
  3. Cán bộ, viên chức, lao động Ban Quản lý giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc, trừ trường hợp Giám đốc Ban phân công nhiệm vụ đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên.
  4. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, mỗi việc chỉ được phân công một người phụ trách và chịu trách nhiệm; một người có thể được giao nhiều việc; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong khi thi hành công vụ. Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm chính về công việc được giao cho phòng.
  5. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động; thường xuyên thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu, tham nhũng, tiêu cực trong khi thực thi công vụ.

    69-QD-BQL-Ban-hanh-quy-che-lam-viec-2021.pdf (352 tải về)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Chi đoàn Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Hội nghị học tập, quán triệt, kết luận, quy định Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Văn phòng Ban

Họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi

BỐ TRÍ VỐN GIẢI QUYẾT HẠNG MỤC TỒN ĐỌNG DỰ ÁN CAO TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI

Tập trung thực hiện các dự án giao thông trọng điểm

Triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng công trình Cầu và đường nối từ huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3), đoạn qua địa phận huyện Sơn Tịnh

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022

Thông báo bán đấu giá Khu đất tái định cư Liên Hiệp I (phần mở rộng)

Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022

Chuyển đổi số – Những khái niệm, định nghĩa

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Văn phòng Ban

Thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 (đợt 2)