Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

 

Hình ảnh chỉ tiết hệ thống xá»­ lý nÆ°á»›c thải tại Smart ViệtNghị định này bổ sung thêm nội dung quy định số lượng và thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường vào Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Cụ thể: 01 dự án đầu tư chỉ được lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước các thời điểm sau đây: Đối với dự án đầu tư xây dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công; quy định rõ hơn về cấp thiết kế kỹ thuật và chiều dài mới tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, … Nghị định cũng quy định danh mục lập kế hoạch bảo vệ môi trường, các công trình quy mô tương tự nhưng chưa có trong quy định này cũng phải lập đăng ký kết hoạch bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định việc nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP. Theo đó, chất lượng phế liệu nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất không được lẫn các tạp chất sau đây: Hóa chất, chất dễ cháy, vũ khí, vật liệu chứa hoặc nhiễm chất phóng xạ vượt quá mức miễn trừ theo quy định pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ.

 Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019 và bãi bỏ: Điều 11 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 34, 3 Điều 6 và các khoản 3, 4, 5, 6 Điều 55 và Phụ lục V Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015; khoản 5, 9 Điều 9, điểm a, b khoản 1 Điều 27, Điều 28, Điều 41, điểm b khoản 1 Điều 43, khoản 3 Điều 44 của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015.

Tệp đính kèm Tải về

Phòng KH – ĐT

Nguyễn Ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.