Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi thông báo lựa chọn tổ chức đấu …

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản