Lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày 29/7/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg  về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, bám sát dự kiến trình Đại hội Đảng các cấp về các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025 (trong đó có các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu về tài chính, ngân sách, đầu tư); Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị; Quyết định số 63/QĐ/TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020. Việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 phải thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025. Trong đó vốn đầu tư công tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền. Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và các vùng khó khăn khác. Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Quán triệt nguyên tắc ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công – tư để tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội quan trọng, đặc biệt đối với các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế; các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh thuộc ngành y tế, giáo dục… Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là cơ sở để các cơ quan Trung ương, địa phương xác định nguồn lực đầu tư, kế hoạch đầu tư và triển khai thực hiện, là công cụ để cơ quan quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Chỉ thị cũng đã nêu nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn, rà soát danh mục đầu tư giai đoạn 2016 – 2020, vốn nợ đọng xây dựng cơ bản; Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 được xây dựng sát với tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo nguồn lực đầu tư và việc triển khai đảm bảo hiệu quả, hạn chế điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện.

Phòng KH-ĐT

Ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.