Hội nghị công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 8 khóa XII.

Ngày 16/01/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi tổ hội nghị công tác đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

 

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2018 trên các mặt: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Năm qua, Đảng ủy Ban Quản lý đã phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý điều hành, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, xây dựng và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các Chi bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trực thuộc. Đảng ủy đã lãnh đạo và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng, ban hành và tổ chức cho cán bộ, đảng viên quán triệt, triển khai thực hiện các quy định giám sát trong Đảng theo Chương trình số 95-CTr/ĐU ngày 29/12/2017 về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Ban Quản lý đã kiểm tra 06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Trong năm 2018, Đảng ủy hoàn thành các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác đã đề ra.

Tại hội nghị đã biểu dương khen thưởng 01 Chi bộ và 06 đảng viên đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.

 

Khen thưởng Tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên” và triển khai Đảng viên ký cam kết rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống năm 2019, làm cơ sở để Đảng viên trong Đảng bộ phấn đấu rèn luyện.

Tiếp theo Hội nghị tổng kết, đồng chí Trần Tấn Châu – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị trương ương 8, Khóa XII với các chuyên đề nhằm tuyên truyền những nội dung cốt lõi, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của từng Nghị quyết đến từng Đảng viên. Sau học tập, quán triệt từng Đảng viên sẽ viết bài thu hoạch và thảo luận Kế hoạch thực hiện Nghị quyết tại Đảng bộ.

 

Đồng chí  Trần Tấn Châu – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giảng dạy

Phan Thị Tố Tâm – Văn phòng Ban

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.