Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

(TG)-Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, vấn đề quan trọng nhất là phải đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và đất nước trong tình hình hiện  nay, về công tác lý luận, công tác tuyên truyền, văn học nghệ thuật, công tác giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin đối ngoại, các vấn đề xã hội khác, báo chí xuất bản…

Chiều ngày 25-12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, các đại biểu đã tham luận, trao đổi về các vấn đề quan tâm trong công tác tuyên giáo và việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2018 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được 29 tham luận bằng văn bản, trong đó có 13 ý kiến phát biểu tại Hội trường (trong năm 2016 có 25 tham luận văn bản, 11 ý kiến tham luận tại hội trường). Nhìn chung, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo, làm rõ thêm tính đa dạng, sinh động thực tiễn đổi mới công tác tuyên giáo trong từng lĩnh vực, địa phương; nêu một số vấn đề bức thiết đang đặt ra đối với công tác tuyên giáo toàn quốc, góp ý vào đánh giá tình hình và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của công tác tuyên giáo năm 2018.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, các góp ý của đại biểu, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sớm hoàn thành báo cáo năm 2017, chương trình năm 2018 để báo cáo Ban Bí thư và gửi đến các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành ủy triển khai công tác tuyên giáo năm 2018.

Xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo trong năm 2018

Hội nghị khẳng định, năm 2018, tình hình quốc tế, khu vực vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới, cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 ngày càng  tác động sâu sắc đến cơ cấu xã hội. Những thành tựu quan trọng của nước ta kể từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đã tạo nên những thuận lợi. Phương thức lãnh đạo của Đảng ngày càng đổi mới; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tiếp tục đi vào chiều sâu, tiếp tục củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Trong năm 2018, phương hướng của ngành Tuyên giáo là nắm vững tình hình quốc tế, trong nước; bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng; kết nối chặt chẽ trong toàn hệ thống tuyên giáo và với các lực lượng xã hội; chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức công tác ở tất cả các cấp, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó; củng cố niềm tin của dân với Đảng, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018, đặt nền tảng quan trọng cho nửa nhiệm kỳ còn lại của Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2021).

Để thực hiện được mục tiêu, phương hướng đã đề ra, ngành Tuyên giáo sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị  năm 2018, nhất là Hội nghị Trung ương lần thứ 7, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 để tham mưu một số vấn đề liên quan. Chủ động tham gia, xây dựng một số đề án nhằm cung cấp cơ sở khoa học để Bộ Chính trị tham khảo chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương lần thứ 7 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8.

Thứ hai, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05. Đôn đốc, kiểm tra tình hình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ở các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 5,6,7,8.

Tập trung đổi mới công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội XII, trong đó liên hệ với công tác tuyên giáo. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, cơ chế quản lý đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cấp cơ sở.

Thứ ba, tăng cường nghiên cứu, dự báo tình hình trong; nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội trên các lĩnh vực chính trị – kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và độc lập dân tộc. Tăng cường tính nhạy bén, thiết thực, hiệu quả trong thông tin và định hướng thông tin trước những vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Tăng cường thông tin hai chiều về tư tưởng từ địa phương đến Trung ương.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền toàn diện về kết quả phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, như kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; mừng xuân, mừng Đảng, mừng đất nước và các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018. Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm Tuyên ngôn Đảng cộng sản; 75 năm Đề cương Văn hóa của Đảng, thời cơ và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với nền khoa học, công nghệ, cạnh tranh quốc gia, các điển hình trong thi đua yêu nước.

Thứ năm, tăng cường vai trò chỉ đạo, kịp thời cung cấp, định hướng thông tin đối với hoạt động báo chí – xuất bản, phát huy vai trò chủ lực của báo chí trên mặt trận tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền an ninh không gian mạng của Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, đạo đức cho người làm báo, Tăng cường cung cấp, định hướng thông tin cho báo chí, xuất bản…

Thứ sáu, tăng cường công tác chỉ đạo văn hóa, văn nghệ trong tình hình mới, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Tham mưu các cấp, các ngành hiện thực hóa thành cơ chế, chính sách, tập trung nguồn lực đầu tư tương xứng để thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, khắc phục những biểu hiện phi văn hóa trong tổ chức các hoạt động biểu diễn, quảng bá.

Thứ bảy, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 6, làm công tác tư tưởng cho toàn hệ thống chính trị, tự giác, nghiêm túc triển khai thực hiện về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng qui hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; nghiên cứu đề xuất với các cấp có thẩm quyền về cơ chế chính sách thu hút cán bộ, bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác tuyên giáo ở các cấp.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên giáo

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh, năm 2017, tình hình quốc tế, trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tác động sâu sắc tới tình hình đất nước; đặt công tác tuyên giáo trước nhiều khó khăn, thách thức. Song, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, sự phối hợp, thường xuyên chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đổi mới của Ngành Tuyên giáo, nên chúng ta đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc mới, khó, phức tạp, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vào việc giữ vững an ninh tư tưởng trong Đảng, tạo sự nhất trí cao, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực tinh thần đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng, an ninh, đối ngoại của năm 2017. Trong đó, nhấn mạnh một số điểm như sau:

Một là, hệ thống tuyên giáo đã chủ động, kịp thời, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6. Hoàn thành các đề án phục vụ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và hướng dẫn học tập chủ đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đôn đốc triển khai chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề của bộ, ngành, địa phương. Định hướng đổi mới công tác lý luận chính trị; tích cực sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo. Có những nội dung đề xuất cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư góp phần hoàn chỉnh Đề án trình Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6; trong đó, có những vấn đề tương đối mới và khó, như Đề án về tiếp thu, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Đề án Phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong đấu tranh đẩy lùi sự thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Đề án Chủ động thông tin tích cực trên Internet, mạng xã hội và những vấn đề về lịch sử Đảng…

Hai là, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, phản ánh kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, đề xuất giải pháp xử lý các tình huống, vụ việc phức tạp phát sinh, những “điểm nóng” dư luận xã hội liên quan đến các lĩnh vực tuyên giáo trên phạm vi cả nước, tích cực trong tuyên truyền, đấu tranh chống tiêu cực, suy thoái, tham nhũng. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh để phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; tích cực chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa.

Ba là, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền tiếp tục thể hiện tính toàn diện và có chiều sâu, đổi mới nội dung và phương thức đa dạng, sinh động, phản ánh sâu rộng về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, bức tranh kinh tế đất nước năm 2017.

Bốn là, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, thể thao, dân số và các vấn đề thuộc lĩnh vực tuyên giáo đã được xã hội quan tâm, năm nay bộc lộ nhiều vấn đề và Ban Tuyên giáo các cấp khảo sát, báo cáo đề xuất và định hướng xử lý một cách kịp thời và tương đối hiệu quả… Lĩnh vực ngành Tuyên giáo tham gia tương đối rộng lớn và khối việc công việc trong năm 2017 được giải quyết cũng tương đối nhiều. Công tác tuyên giáo cũng góp phần quan trọng vào việc phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong mọi mặt đời sống xã hội, cổ vũ tinh thần đấu tranh bảo vệ điều tốt, điều thiện, ngăn chặn, đẩy lùi cái xấu trong đời sống xã hội.

Về định hướng công tác tuyên giáo năm 2018, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, vấn đề quan trọng nhất là phải đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và đất nước trong tình hình hiện  nay, về công tác lý luận, công tác tuyên truyền, văn học nghệ thuật, công tác giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin đối ngoại, các vấn đề xã hội khác, báo chí xuất bản… Trong vấn đề này, chỉ xin nhấn mạnh một ý liên quan đến định hướng thông tin tuyên truyền trong tình hình hiện nay.

Chúng ta đang ở vào một thời kỳ mà sự phát triển mạnh mẽ của thông tin và tri thức nhân loại phát triển như vũ bão, có tác động mạnh mẽ vào cuộc sống xã hội, đời sống của mỗi người, tác động đến xu hướng vận động của xã hội trên cả mặt tích cực cũng như tiêu cực. Điều này đòi hỏi người làm công tác tuyên giáo phải tiếp cận nhanh nhạy, đầy đủ với tình hình và chuyển biến mới. Những vấn đề trước đây, hàng chục năm hoặc vài năm thì có lẽ ít người hình dung một cách đầy đủ về các khái niệm như an ninh phi truyền thống; chủ quyền quốc gia về không gian mạng; trí tuệ nhân tạo, đời sống thực  – đời sống ảo, vấn đề số hóa thông tin, xã hội hóa thông tin, cá nhân hóa trong tiếp cận thông tin… thì bây giờ đang hiện hữu rất cụ thể mà ai cũng có thể cảm nhận được, ai cũng có thể bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, ai cũng có thể tham gia làm cho nó tốt lên hoặc xấu đi.

Thực tế sự phát triển trong thời gian vừa qua cho thấy lợi thế thuộc về  người nhanh nhạy, người chiếm lĩnh được trên mặt trận thông tin sẽ có nhiều lợi thế trong giải quyết vấn đề. Điều này đúng ở phạm vi quốc tế cũng như quốc gia; ở lĩnh vực chính trị cũng như kinh tế và trong các lĩnh vực khác. Chính điều này đặt ra cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của chúng ta phải tích cực đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng, chỉ đạo thông tin. Để thích ứng với bối cảnh mới, công tác tư tưởng phải đổi mới theo hướng đi trước để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, mở đường cho đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, khắc phục tối đa tình trạng đi theo, chạy theo, nói lại.

Sinh thời, Bác Hồ cũng đã dạy: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng”, “tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”, “trong Đảng và ngoài Đảng có nhận thức rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng có thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Muốn làm được như vậy, tôi nhận thức rằng, công tác tuyên giáo không thể chậm chạp với lối hành chính giản đơn, mà cần phải đi trước đón đầu bằng dự báo chính xác các vấn đề, các tình huống tư tưởng, vấn đề dư luận xã hội để chủ động định hướng thông tin, lấy độ chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng. Tất nhiên, thông tin nhanh nhưng phải chính xác, súc tích, truyền đi thông điệp chính trị cao; cách biểu đạt và phương thức truyền tin phải phù hợp xu hướng, cách thức tiếp cận thông tin hiện nay.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay và đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng, ngành tuyên giáo là lực lượng nòng cốt, nhưng trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội, để phát huy được trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy động trí tuệ, tâm huyết của xã hội vào công tác tuyên giáo. Công tác tư tưởng của Đảng là một lĩnh vực đặc biệt, có tầm tác động sâu sắc tới mọi mặt đời sống xã hội, một mình lực lượng tuyên giáo chuyên trách không thể “làm hết” và không thể “lo hết” mà phải có phương thức tổ chức lực lượng thật sự khoa học. Sự kết nối rộng rãi và thống nhất các lực lượng tuyên giáo. Nếu chúng ta làm tốt việc kết nối các lực lượng làm công tác tuyên giáo, các binh chủng làm công tác tuyên giáo thì chúng ta sẽ mang lại sức mạnh to lớn. Sức mạnh đó trong những thời kỳ có thể so sánh rằng, mạnh hơn súng và đại bác, mạnh hơn các binh đoàn vũ trang, đủ sức xoay chuyển tình hình cách mạng. Bởi vì khi nhận thức đã thấm sâu vào quần chúng, sẽ trở thành lực lượng vật chất rất to lớn. Điều này đã được chứng minh trong lịch sử và nó sẽ luôn luôn đúng.

Trong yêu cầu hiện nay, lĩnh vực của ngành tuyên giáo rất rộng lớn. Trước đây từng do 3 ban đảng đảm nhiệm, thậm chí có giai đoạn là 4 ban với khối lượng công việc rất lớn. Nhưng hiện nay, với yêu cầu tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả, nay sáp nhập qua 10 năm, nhìn lại thấy khối lượng và tính phức tạp của công việc ngày càng tăng lên, tính chất phức tạp hơn. Những đồng chí lãnh đạo Ban trước kia đều chia sẻ, bây giờ làm công tác tuyên giáo rất khó và phức tạp. Với khối lượng công việc như vậy, tổ chức bộ máy tinh gọn, biên chế phải giảm, điều quan trọng nhất quyết định chúng ta hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao là chúng ta phải tổ chức lực lượng, phối hợp các lực lượng làm cho tốt với tinh thần cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo, cả hệ thống làm công tác tư tưởng.

Trong điều kiện hiện nay, nếu chúng ta áp dụng được khoa học công nghệ, chúng ta sẽ làm tốt công tác này. Ví dụ: Hiện nay, đất nước chúng ta có 60 triệu người sử dụng Internet, đứng thứ 18 trên thế giới; trong đó có 53 triệu người sử dụng facebook, chưa kể các mạng xã hội khác, làm trong top 10 của thế giới; 23 triệu người sử dụng mạng xã hội của Việt Nam… Với lượng người này, trừ lực lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên, chỉ cần 10% số lượng đối tượng sử dụng này là những người cùng với chúng ta làm công tác tư tưởng, làm công tác văn hóa thì tôi cho rằng, kết quả của chúng ta thu được sẽ tốt hơn. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên sử dụng smartphone, mạng xã hội, hằng ngày chia sẻ cho nhau một bài báo hay, một thông tin tốt, một video hay, viết một bình luận tích cực, chân thành, một lời đấu tranh thẳng thắn thì sẽ góp phần làm cho công tác tư tưởng của chúng ta tốt hơn rất nhiều.

Ba là, nâng cao chất lượng tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, đó là trách nhiệm chính trị của ngành tuyên giáo đối với Đảng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiều cải tiến, đặc biệt là trong xác lập sự phối hợp của các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương để giải quyết các vấn đề liên quan cũng như là công tác của mình. Yêu cầu của năm 2018 ngày càng cao hơn. Các đề án, đề tài mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa thông qua, giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương cũng là nhiều, là khó. Trong đó, có một đề án rất quan trọng, cần sự phối hợp đông đảo của các lực lượng là tổng kết các công tác và đề ra hướng mới trong đấu tranh bảo vệ nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng. Đây là nội dung rất quan trọng giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương. Bên cạnh đó, sơ kết, tổng kết các nghị quyết theo tinh thần 5 năm sơ kết, 10 năm tổng kết, tùy lĩnh vực mà giao cho Ban Tuyên giáo, tham mưu, theo dõi, chỉ đạo sơ kết và tổng kết rất nhiều; chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Trung ương 7, Trung ương 8. Điều đó đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Mặt trận Tổ quốc triển khai, thực hiện và chuẩn bị các đề án này.

Bốn là, tăng cường nâng cao hiệu quả sự phối hợp, trao đổi, giải quyết công việc giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Trung ương…

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tin cùng chuyên mục

Họp đối thoại với các hộ dân xã Nghĩa Kỳ bị ảnh hưởng bởi Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua huyện Tư Nghĩa thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 94

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 93

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 92

Thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 91

Thông báo lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu số 90

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Buổi lấy ý kiến các hộ dân thông qua Phương án Khu tái định cư An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa

Kiểm tra đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hoàn thiện Tuyến kênh S18-2 thuộc huyện Mộ Đức

Chi bộ Phòng QLDA 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2022 theo chuyên đề: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, con đường tất yếu đi tới phồn vinh, hạnh phúc”

Thông tư 61/2022/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, sử dụng, thanh và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?

50 năm vang dội Ba Tơ

Tuyển dụng Nhân sự đợt 2 năm 2022

Chia tay Đồng chí Hồ Văn Hiếu và đồng chí Đặng Ngọc Lộc nghỉ hưu theo chế độ