Đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, nâng cao hiệu quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 5518/UBND-TH ngày 08/10/2019; theo đó, các chủ đầu tư, đơn vị liên quan chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành về đấu thầu và tuân thủ các nội dung theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các chủ đầu tư phải tổ chức việc lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 đạt tỷ lệ tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và tối thiểu 15% tổng giá gói thầu; nếu các chủ đầu tư chưa đạt tỷ lệ này thì tất cả các gói thầu còn lại triển khai trong năm 2019 phải tổ chức đầu thầu qua mạng vì theo đánh giá thì kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh trong tháng 7 và 8 của năm 2019 là rất thấp, chưa đạt yêu cầu.

Trong thời gian qua, để tăng cường khả năng cạnh tranh, minh bạch và hạn chế các sai sót trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai quyết liệt việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia như: Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, Chính phủ đã xây dựng lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng và thành Ban Chỉ đạo đấu thầu qua mạng để chỉ đạo, tham mưu cho Chính phủ thực hiện thành công lộ trình đấu thầu qua mạng, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Phòng KH-ĐT

Ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.