Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

Chính phủ đã ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch

Ngày 07/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch ( kèm theo Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ).

 Nghị định quy định chi tiết một số nội dung tại các Điều 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 40, 41 và 49 của Luật Quy hoạch.

Nghị định quy định về năng lực chuyên môn của tổ chức tư vấn lập quy hoạch, các hình thức công bố quy hoạch, đánh giá thực hiện quy hoạch.

Nghị định quy định chi tiết về nhiệm vụ lập quy hoạch, nội dung quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý, thực hiện quy hoạch; trách nhiệm của tổ chức lập quy hoạch.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tệp đính kèm Tải về

Phòng KH – ĐT

Nguyễn Ngọc Cam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.