Ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đi kèm với Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã Ban hành các Thông tư hướng dẫn, cụ thể:

1. Thông tư số 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng.

3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

4. Thông tư số 12/2019/TT-BXD Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

5. Thông tư số 13/2019/TT-BXD Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

6. Thông tư số 14/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng.

7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

8. Thông tư số 16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

9. Thông tư số 17/2019/TT-BXD Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

10. Thông tư số 18/2019/TT-BXD Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.

Trong đó, đáng chú ý có Thông tư số 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; theo đó việc lập dự toán, dự thầu, lập tổng mức đầu tư, thanh quyết toán công trình vv… sẽ phải tuân thủ theo hướng dẫn tại Thông tư này. So với Thông tư cũ số 06/2016/TT-BXD thì Thông tư mới 09/2019/TT-BXD có một số thay đổi căn bản, đó là:

– Bổ sung thêm Chi phí gián tiếp: Bổ sung thêm chi phí gián tiếp gồm: Chi phí chung, chi phí lán trại nhà tạm, chi phí các công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và chi phí gián tiếp khác.

– Không còn Chi phí Hạng mục chung: Không còn chi phí Hạng mục chung, mà các chi phí trong Hạng mục chung trước đây như chi phí Lán trại nhà tạm, chi phí công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế và chi phí hạng mục chung khác (còn lại) đã được đưa vào chi phí Gián tiếp.

– Nội suy chi phí chung theo chi phí trực tiếp: Chi phí chung được nội suy theo tổng chi phí trực tiếp của cả dự án chứ không theo chi phí xây dựng trước thuế nữa.

– Chi phí tư vấn được tính có chi phí gián tiếp: Chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng sẽ được tính theo tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng trước thuế bao gồm chi phí lán trại nhà tạm, công tác không xác định khối lượng khi thiết kế, chi phí gián tiếp khác.

– Tỷ lệ % chi phí chung cao hơn: So với Thông tư cũ số 06/2016/TT-BXD thì định mức tỷ lệ % của chi phí chung cao hơn.

Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng. Đây là Thông tư đi kèm Nghị định số 68/2019/NĐ/CP thực hiện cơ chế quản lý định mức xây dựng từ “công bố” sang “ban hành”, trên cơ sở rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống định mức dự toán xây dựng theo đề án 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đề án hoàn thiện định mức và giá xây dựng, với khá nhiều nội dung mới đáng chú ý:

– Tích hợp 07 bộ định mức vào nội dung Thông tư: Định mức xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, vật tư, lắp máy.

– Thay đổi về danh mục định mức, thành phần công việc, hao phí định mức, điều kiện áp dụng…

– Bổ sung nhiều định mức công tác mới như: Đóng cọc tre bằng máy, ép cọc robot, vận chuyển trên công trình biển đảo….

– Các công tác (xây, bê tông, ván khuôn, thép…) phân theo chiều cao công trình

– Bổ sung cự ly vận chuyển lên đến 60Km phù hợp thực tế công trình.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng thay thế cho Thông tư số 05/2016/TT-BXD. Theo đó, có nhiều nội dung đổi mới xác định nhân công xây dựng, nhân công tư vấn xây dựng:

– Phân nhân công trực tiếp sản xuất lắp dựng theo 11 nhóm chi tiết, nhân công tư vấn theo 04 nhóm.

– Bộ xây dựng ban hành khung đơn giá nhân công theo 04 vùng, các địa phương căn cứ khung này để khảo sát công bố giá nhân công xây dựng cho địa phương mình phục vụ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; theo đó, có Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công, bổ sung danh mục một số loại máy mới, bổ sung nguyên giá máy (Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng chưa có nguyên giá máy).

Các Thông tư đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2020.

Phòng kế hoạch – đầu tư

Ngọc Đạo

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.