Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (viết tắt là Đảng bộ Ban QLDA) có 08 chi bộ trực thuộc với tổng số 76 đảng viên.

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025, Đảng ủy Ban QLDA đã ban hành Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 16/5/2022 về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ để quán triệt các nội dung tại các văn bản nêu trên, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, hoàn thiện nội dung hồ sơ xin chủ trương của Đảng ủy Ban.

Về nội dung báo cáo chính trị và kiểm điểm của chi ủy chi bộ chuẩn bị đầy đủ; tổng kết, đánh giá khách quan, đúng tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, thẳng thắn nêu ra những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; nhất là đánh giá, phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội  bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới sát với tình hình và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

Công tác nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ đảm bảo thực hiện nguyên tắc Đảng, thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện được thực hiện đúng quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác cán bộ; bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tại đại hội chi bộ, có rất nhiều ý kiến tham gia phát biểu của đảng viên sôi nổi, có chất lượng cao, thể hiện được tính dân chủ, tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt, tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm; nguyên nhân của khuyết điểm được nêu trong báo cáo chính trị trình ra đại hội, qua đó đóng góp xây dựng Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 sát đúng với tình hình thực tế của từng phòng.

Chương trình, trang trí tổ chức đại hội chi bộ; công tác bầu cử  cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ đảm bảo đúng quy định theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Danh sách cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trúng cử ở các chi bộ đều đảm bảo số lượng, chất lượng về tiêu chuẩn chính trị, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, cơ cấu và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Sau khi chọn chi bộ Văn phòng Ban tổ chức đại hội điểm vào ngày 08/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban QLDA chỉ đạo các chi bộ còn lại tiến hành tổ chức đại hội và đã hoàn thành trước ngày 30/7/2022 theo đúng thời gian quy định./.

Hình ảnh 08 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Chi bộ Văn phòng Ban
Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán
Chi bộ Phòng Kế hoạch – Đầu tư
Chi bộ phòng Kỹ thuật – Thẩm định
Chi bộ Phòng Quản lý dự án 1
Chi bộ phòng Quản lý dự án 2
Chi bộ Phòng Quản lý dự án 3
Chi bộ Phòng Quản lý dự án 4

 Văn phòng Ban

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.